Advisory Board

1. Mr. Vishwas Tripathi  Chairman of the Advisory Board

3. Dr. Prasanna Raj -  Member 

2. Mr. Jaishankar Member 

3. Dr. Krishna Rao -  Member 

4. Dr. Savita Sukhdev- Member 

6. Dr. Shatrugan Bhayya - Member 

7. Dr. Ramakrishna - Member

Clinical Material